← back  |  hybrid
 
hybrid 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm

hybrid 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm golden paint on 24 carat gold bar

hybrid 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm

hybrid 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm golden paint on 24 carat gold bar